Schulautonome Tage 2017/18

lt. Schulforumsbeschluss: Forum vom 03.04.2017
1. autonomer Tag Freitag, 03. November 2017
2. autonomer Tag Montag, 02. Juli 2018
von Land schulfrei:
1. Tag Freitag, 11. Mai 2018
2. Tag Freitag, 01. Juni 2018