Schulautonome Tage 2016/17

lt. Schulforumsbeschluss: Forum vom 03.05.2016
1. autonomer Tag Montag, 31. Oktober 2016
2. autonomer Tag Freitag, 09. Dezember 2016
von Land schulfrei:
1. Tag Freitag, 26. Mai 2017
2. Tag Freitag, 16. Juni 2017